Change Language

TEB DAIM NTAWV NUG NTSUAM XYUAS KEV NOJ QAB NYOB ZOO

ThedaCare xav tau koj kev pab kom to taub txog txoj kev mob nkees tam sim no thiab kev noj qab nyob zoo thoob plaws cov thaj chaw uas peb pab rau hauv 9 lub county.

Thov siv li 5 feeb los teb cov lus nug hauv qab no. Cov lus nug no yuav nug saib koj xav hais tias koj puas nyob zoo, xam qhov kev noj qab nyob zoo ntawm koj lub cev thiab kev hlwb xav, tej teeb meem txog nyiaj txiag, kev pab txhawb nqa los ntawm lus tus, kev xav txog kom muaj ib lub hom phiaj, kev xav txog saib puas sib haum nrog lawv, thiab kev xav txog txhua yam ntawm lub zej zog. Cov txheej xwm qhia no yuav pab tau peb coj los saib seb pawg pejxeem twg yog cov noj qab nyob zoo lossis yog cov uas nyob txom neym lossis tsis noj qab nyob zoo es li ntawd peb thiaj li muaj tswv yim los hloov kho peb kev noj qab nyob zoo rau huav lub zej zog.

Tag nrho cov lus teb no yuav tsis pub leeg twg paub li thiab yuav tsis muaj tso nrog koj cov ntaub ntawv kho mob. Tag nrho cov lus teb no yuav muab tso ua ke nws nyob nws ib qhov chaw. Yuav tsis muab cov ntaub ntawv no los sib qhia.

Ua tsaug rau koj lub sij hawm thiab cov lus koj teb qhia txog koj.

Kom noj qab nyob zoo,

Paula Morgen
Tus Thawj Coj-Kev Noj Qab Nyob Zoo Ntawm Lub Zej Zog